Tomasz_Problem

41 tekstów – auto­rem jest To­masz_Prob­lem.

Wszys­tko chuj. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 4 września 2015, 17:43

nie unik­nie się nieunik­nione­go, na­tomiast na­leży spodziewać się niespodziewanego.... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 sierpnia 2015, 23:54

jak ludzie się do­pasują tak, że jed­no pot­rze­buje rzu­cić swo­je życie dla dru­giego a dru­gie pot­rze­buje, by ktoś rzu­cił dla niego, to jest gi­tara... jak nie, to dupa. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 sierpnia 2015, 22:41

po co da­no ludziom miłość??

chy­ba tyl­ko po to by by­li nieszczęśliwi.... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 sierpnia 2015, 08:25

Choćby nie wiado­mo jak ludziom na so­bie za­leżało, choćby mówi­li, że nie wiado­mo jak bar­dzo się kochają, zaw­sze znaj­dzie się ta nić niez­go­dy, płaszczyz­na niepo­rozu­mienia, która rzu­ca cień na wszystko...

a mam wrażenie, że to tyl­ko dla­tego, że za­miast chcieć być dla siebie chcą wyg­rać...
tyl­ko sa­mi nie wiedzą co... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 stycznia 2013, 06:13

Os­tatnio sprzeczałem się z ukochaną...

Ja twier­dziłem, że słowa­mi i czy­nami da się za­bić na­wet naj­szczer­sze uczu­cie miłości.
Ona, że jak jest praw­dzi­we, to jest to nie możli­we, można za­bić wszys­tko in­ne, ale uczu­cie pozostanie.

Śmie­szna spra­wa, bo chy­ba obyd­wo­je mieliśmy rację...

Ja za­biłem w niej uczu­cie, ona we mnie siłę, wiarę i nadzieję. 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 23 grudnia 2012, 15:20

Tyl­ko od Ciebie za­leży, czy zjesz te­go cukierka... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 czerwca 2010, 17:03

Biz­ne­sowe po­dejście w związku - zapłacić jak naj­mniej za oka­zane uczu­cia, czy­li dać jak naj­mniej a dos­tać jak najwięcej,
nie spraw­dza się i po­wodu­je po­gor­sze­nie sto­sunków między par­tne­rami, często dop­ro­wadzając do za­kończe­nia współpracy...

biada ta­kim biznesmenom... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 19 czerwca 2010, 12:55

Bóg uda­je, że nie is­tnieje, a diabeł się śmieje... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 18 czerwca 2010, 16:23

Pot­ra­fimy sta­wić czoła wyz­wa­niom, roz­wiązy­wać prob­le­my, po­konać stres...

a tak często nie pot­ra­fimy po­radzić so­bie z włas­ny­mi myśla­mi, kiedy do­tyczą uczuć... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 17 czerwca 2010, 22:23
Tomasz_Problem

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 września 2015, 13:58Cris sko­men­to­wał tek­st nie unik­nie się nieunik­nione­go, [...]

5 września 2015, 01:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st Wszystko chuj.  

4 września 2015, 18:24zielonejeziora sko­men­to­wał tek­st Wszystko chuj.  

4 września 2015, 18:05Irracja sko­men­to­wał tek­st Wszystko chuj.  

4 września 2015, 17:43Tomasz_Problem do­dał no­wy tek­st Wszystko chuj.  

28 sierpnia 2015, 23:54Tomasz_Problem do­dał no­wy tek­st nie unik­nie się nieunik­nione­go, [...]

26 sierpnia 2015, 16:50Irracja sko­men­to­wał tek­st jak ludzie się do­pasują [...]

25 sierpnia 2015, 23:29Smurf007 sko­men­to­wał tek­st jak ludzie się do­pasują [...]

25 sierpnia 2015, 22:49sprajtka sko­men­to­wał tek­st jak ludzie się do­pasują [...]

25 sierpnia 2015, 22:48Irracja sko­men­to­wał tek­st jak ludzie się do­pasują [...]